آیات احکام جزایی (حدود، دیات، قصاص)
18 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی