تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1377 
فقه و مبانی حقوق اسلامی 
وزارت فرهنگ و اموزش عالی 
 
خارج