سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز نشر معارف اسلامی  
معاونت فرهنگى 
1360/07/01 
 
اجرائی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه قم  
عضو هیات علمی  
1373/07/02 
 
علمی ،پژوهشی  
همکاری 
مرکز نشر معارف اسلامی  
معاونت فرهنگی 
1360/07/01 
ادامه دارد 
علمی اجرائی 
همکاری 
دانشگاه قم  
عضویت هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی  
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
دانشگاه قم  
مدرس 
 
 
------- 
تدریس 
دانشگاه تربیت مدرس تهران  
مدرس 
 
 
-----